Categories
Health News

ศักยภาพของแอกซอนกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท

การบาดเจ็บที่สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทตาในระบบประสาทส่วนกลางเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการและสาเหตุการตายอันดับสองทั่วโลก การบาดเจ็บของระบบประสาทส่วนกลางมักส่งผลให้สูญเสียการทำงานของประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว และการมองเห็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายที่สุดที่แพทย์ต้องเผชิญ โมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถกระตุ้นการสร้างเส้นประสาทใหม่

และฟื้นฟูการทำงานของการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้รับบาดเจ็บที่เส้นประสาทตา ซึ่งเป็นความหวังที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่เส้นประสาทตา เช่น การสูญเสียการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับโรคต้อหิน ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบาดเจ็บที่บาดแผลที่ระบบประสาทส่วนกลาง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับยาที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการซ่อมแซมระบบประสาทส่วนกลางและบรรลุผลในการฟื้นฟูการทำงานอย่างเต็มรูปแบบในผู้ป่วย แอกซอนซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายสายเคเบิลที่ยื่นออกมาจากเซลล์ประสาท (เซลล์ประสาท) มีหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทและจากสมองไปยังกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ ขั้นตอนแรกสำหรับการสร้างแอกซอนที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างกรวยการเจริญเติบโตแบบแอคทีฟและการเปิดใช้งานโปรแกรมการงอกใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และการขนส่งวัสดุเพื่อปลูกแอกซอนใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการขนส่งไมโทคอนเดรีย (โรงไฟฟ้าของเซลล์) ไปยังแอกซอนที่ได้รับบาดเจ็บที่ปลายสุด เซลล์ประสาทที่ได้รับบาดเจ็บจึงเผชิญกับความท้าทายพิเศษที่ต้องใช้การขนส่งทางไกลของไมโทคอนเดรียจากโสม (ตัวเซลล์) ไปยังแอกซอนที่สร้างใหม่ส่วนปลาย โดยที่ไมโตคอนเดรียแอกซอนในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งและการใช้พลังงานในท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการสร้างแอกซอนใหม่